Добро пожаловать!
Основные разделы
ГлавнаяГлавная
ФорумФорум
RSS InfoRSS Info
АккаунтАккаунт
Каталог ссылокКаталог ссылок
КонтактыКонтакты
Личные сообщенияЛичные сообщения
Новости Эко-МИРА
НОВОСТИ ЭКОЛОГИИ НОВОСТИ ЭКОЛОГИИ
Опрос (голосование)Опрос (голосование)
ПоискПоиск
ПомощьПомощь
СТАТЬИСТАТЬИ
ФАЙЛЫФАЙЛЫ

Опрос пользователей
Какой информации нехватает порталу?

Литературы
Законодательства
Рефератов
Программ
Фотографий
Видеоматериалов
Новостей
Статистических данных
Развлекухи


Результаты
Другие опросы

Всего голосов: 74
Комментарии: 3

Дружественные сайты
МорепромГИС-атмосфераБорщец


Банер 2
Нет содержания для этого блока!

Главная  Лучшие    Популярные   Список  
Статьи » Законодательство
Разместил: Всезнайка Дата: 14.01.2013    Комментарии    Прочитано: 1038   
0

 Киотский протокол — международное соглашение, принятое в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН  об изменении климата . Оно обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов в атмосферу.

Текст: КИОТСКИЙ ПРОТОКОЛ К РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ООН ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА

Стороны настоящего Протокола, являясь Сторонами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата , далее упоминаемой как "Конвенция", в целях достижения окончательной цели Конвенции, как она изложена в статье 2, ссылаясь на положения Конвенции, руководствуясь статьей 3 Конвенции, во исполнение Берлинского мандата, принятого в решении 1/CP.1 Конференции Сторон Конвенции на ее первой сессии, договорились о следующем:
Разместил: Всезнайка Дата: 13.12.2012    Комментарии    Прочитано: 1108   
2.5

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.

Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.Стаття 16. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави.Стаття 50. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.
Разместил: Всезнайка Дата: 13.12.2012    Комментарии    Прочитано: 1727   
0

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров'я України
від 19 червня 1996 р. N 173

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 липня 1996 р. за N 379/1404


ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА
ПЛАНУВАННЯ ТА ЗАБУДОВИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів (далі - Правила) включають основні гігієнічні вимоги до планування і забудови як нових, так і існуючих міських та сільських поселень України, їх санітарного упорядкування та оздоровлення.

Дотримання цих Правил повинно забезпечити найбільш сприятливі в гігієнічному відношенні умови життєдіяльності населення.

1.2. Ці Правила є обов'язковими для дотримання всіма державними, кооперативними, колективними та приватними підприємствами, організаціями та установами незалежно від відомчого підпорядкування та форм власності, а також посадовими особами та громадянами України, інвесторами - громадянами інших держав.
Разместил: Всезнайка Дата: 13.12.2012    Комментарии    Прочитано: 1148   
0
  ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства охорони 
                                      навколишнього природного 
                                      середовища України 
                                      09.03.2006  N 108 

                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      29 березня 2006 р. 
                                      за N 341/12215 
 ІНСТРУКЦІЯ 
про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються 
обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, 
організацій та громадян-підприємців 
 

1.Загальні положення 

     1.1. Ця  Інструкція  розроблена   відповідно   до   постанови Кабінету  Міністрів  України  від  13.03.2002 N 302 ( 302-2002-п ) "Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею  дозволів  на  викиди  забруднюючих  речовин  в атмосферне повітря  стаціонарними  джерелами,  обліку  підприємств,  установ, організацій  та  громадян-підприємців,  які отримали такі дозволи" (із змінами). 

     1.2. Інструкція  встановлює   загальні   вимоги   в   частині побудови,  оформлення та змісту документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів,  для отримання  дозволу  на  викиди  існуючими  та новоствореними об'єктами. 
Разместил: Всезнайка Дата: 13.12.2012    Комментарии    Прочитано: 980   
0

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою Верховної Ради України

від 29 жовтня 1992 року N 2751-XII

 


ПОРЯДОК

обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ,

організацій і об'єктів у разі порушення нимизаконодавства про охорону навколишнього

природного середовища

 


1. Цей Порядок визначає правові основи прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності

підприємств, установ, організацій і об'єктів (надалі - підприємств) незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища.


2. Діяльність підприємств, що здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища,

може бути:

обмежена - на певний період (до виконання необхідних природоохоронних заходів) встановлюються зменшені обсяги викидів і

скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів у цілому по підприємству чи по окремих його цехах (дільницях) і одиницях

обладнання;

тимчасово заборонена (зупинена) - до виконання необхідних природоохоронних заходів зупиняється експлуатація підприємства

чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання;

припинена - повністю припиняється експлуатація підприємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання.

При тимчасовій забороні (зупиненні) чи припиненні діяльності підприємств забороняються всі викиди і скиди забруднюючих речовин

та розміщення відходів по підприємствах в цілому чи окремих їх цехах (дільницях) і одиницях обладнання.
Разместил: Всезнайка Дата: 13.12.2012    Комментарии    Прочитано: 1098   
0
ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства охорони
                                      навколишнього природного
                                      середовища України
                                      27.06.2006  N 309

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      1 серпня 2006 р.
                                      за N 912/12786
 

НОРМАТИВИ
граничнодопустимих викидів забруднюючих
речовин із стаціонарних джерел
 


                      1. Загальні положення

     Відповідно до  Закону  України  "Про   охорону   атмосферного повітря"  (  2707-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від
28.12.2001 N  1780  (  1780-2001-п  )  "Про  затвердження  Порядку розроблення  та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів
забруднюючих речовин із стаціонарних джерел", установлюються:

     1.1. Нормативи   граничнодопустимих   викидів    забруднюючих речовин   для   діючих  і  тих,  що  проектуються,  будуються  або
модернізуються,  стаціонарних джерел. Нормативи граничнодопустимих викидів  забруднюючих  речовин  та  їх сукупності належать до типу
нормативів,  що обмежують масову концентрацію забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел (мг/куб. м).

     1.2. Технологічні нормативи допустимих викидів, які обмежують масову концентрацію забруднюючих речовин у газах (мг/куб.  м),  що
відводяться від окремих типів обладнання, споруд у місці їх виходу з устаткування і складаються з:
     поточних технологічних  нормативів - для діючих окремих типів обладнання,  споруд на  рівні  підприємств  з  найкращою  існуючою
технологією  виробництва  аналогічних  за потужністю технологічних процесів;
     перспективних технологічних  нормативів  - для нових і таких, що  проектуються,  будуються  або  модернізуються,  окремих  типів
обладнання,  споруд з урахуванням передових вітчизняних і світових досягнень у відповідній сфері.
Разместил: Всезнайка Дата: 13.12.2012    Комментарии    Прочитано: 951   
0

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 березня 2002 р. N 302


ПОРЯДОК

проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих

речовин в атмосферне повітря стаціонарнимиджерелами, обліку підприємств, установ,

організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи1. Цей Порядок встановлює єдиний механізм проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.


2. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (далі - дозвіл) - це офіційний документ,

який дає право підприємствам, установам, організаціям та громадянам - підприємцям (далі - суб'єкт господарювання)

експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання

встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів

забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.
Разместил: Всезнайка Дата: 13.12.2012    Комментарии    Прочитано: 1045   
0

Конвенція

про доступ до інформації, участь громадськості

в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя

з питань, що стосуються довкілля


( Орхуська Конвенція)


( Конвенцію ратифіковано Законом N 832-XIV ( 832-14 )

від 06.07.99 )


{ Поправки до Конвенції див.

Рішення( 995_i72 ) від 27.05.2005 }

 


Дата підписання: 25.06.1998

Дата підписання від імені України: 25.06.1998

Дата ратифікації Україною: 06.07.1999

Дата набрання чинності для України: 30.10.2001


Сторони цієї Конвенції, посилаючись на принцип 1-ї Стокгольмської декларації про середовище навколо людини ( 995_454 ), посилаючись також на принцип 10-ї Ріо-де-Жанейрської декларації про навколишнє середовище і розвиток ( 995_455 ), посилаючись далі на резолюцію Генеральної Асамблеї 37/7 від 28 жовтня 1982 року про Всесвітню хартію природи і 45/94 від 14 грудня 1990 року про необхідність забезпечення здорового навколишнього середовища в інтересах добробуту людей, посилаючись на Європейську хартію про навколишнє середовище та охорону здоров'я, яка була прийнята Першою Європейською конференцією "Навколишнє середовище і здоров'я" Всесвітньої організації охорони здоров'я у Франкфурті-на-Майні, Німеччина, 8 грудня 1989 року, підтверджуючи необхідність захищати та оберігати навколишнє середовище і поліпшувати його стан, а також забезпечувати сталий та екологічно безпечний розвиток, визнаючи, що адекватна охорона навколишнього середовища важлива для добробуту людини, дотримання основних прав людини, включаючи саме право на життя, визнаючи також, що кожна людина має право жити в навколишньому середовищі, сприятливому для її здоров'я та добробуту, а також зобов'язана як індивідуально, так і спільно з іншими людьми захищати і покращувати навколишнє середовище на благо нинішнього та прийдешніх поколінь, враховуючи, що для забезпечення можливості відстоювати це право та виконувати цей обов'язок, громадяни повинні мати доступ до інформації, право брати участь у процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, які
Разместил: Всезнайка Дата: 14.07.2011    Комментарии    Прочитано: 1337   
0

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

 

від 1 грудня 2010 р. № 1088

 

Київ

 

Про затвердження Державної

програми розвитку транскордонного

співробітництва на 2011-2015 роки

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Затвердити Державну програму розвитку транскордонного співробітництва на 2011—2015 роки (далі — Програма), що додається.

 

2. Утворити Міжвідомчу комісію з питань підтримки транскордонного співробітництва у складі згідно з додатком.

 

3. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з питань підтримки транскордонного співробітництва, що додається.

 

4. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади забезпечити виконання Програми в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом.

 

5. Міністерству економіки інформувати щороку до 15 квітня Кабінет Міністрів України про хід виконання Програми.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                       М. АЗАРОВ

 

 

Інд.52
Разместил: Всезнайка Дата: 11.07.2011    Комментарии    Прочитано: 1823   
0
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про екологічну мережу України
 
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 45, ст.502 )
 
 
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
     Стаття 1. Законодавство України про екологічну мережу
 
     Відносини, пов'язані    з    формуванням,    збереженням   та
раціональним, невиснажливим   використанням   екологічної   мережі
(далі -   екомережа),   регулюються   відповідно   до  Конституції
України ( 254к/96-ВР ),  Закону   України   "Про  Загальнодержавну
програму  формування  національної  екологічної  мережі України на
2000-2015  роки"  ( 1989-14 ),   цього  Закону,  а  також  законів
України, інших нормативно-правових актів,  прийнятих відповідно до
них, та міжнародних договорів України.
Разместил: Всезнайка Дата: 11.07.2011    Комментарии    Прочитано: 3342   
0

ПРО ВІДХОДИ

Закон України

від 5 березня 1998 р. № 187/98-ВР

[В текст внесено зміни та доповнення Законами України від 7 березня 2002 р. № 3073-III, від 23 грудня 2004 р. № 2290-IV]

[У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" в усіх відмінках замінено словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері поводження з відходами" у відповідних відмінках згідно із Законом України № 3073-III від 07.03.2002 р.]

Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини на території України.
Разместил: Всезнайка Дата: 10.07.2011    Комментарии    Прочитано: 1117   
0
ВОДНЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ

ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 24, ст.189 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 214/95-ВР від 06.06.95, ВВР, 1995, N 24, ст.190 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1990-III ( 1990-14 ) від 21.09.2000, ВВР, 2000, N 45, ст.390
N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )

( У тексті Кодексу слова "плата", "платежі", "Міністерство
охорони навколишнього природного середовища та ядерної
безпеки України", "Державний Комітет України по водному
господарству", "Державний Комітет України по геології і
використанню надр", "Міністерство статистики України",
"Державний Комітет України по гідрометеорології",
"Міністерство охорони здоров'я України", "Міністерство
рибного господарства України", "Державний Комітет
України по нагляду за охороною праці" в усіх відмінках
замінено відповідно словами "збір", "збори", "спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів", "спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань водного господарства", "спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади з питань геології
та використання надр", "спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади з питань статистики",
"спеціально уповноважений центральний орган виконавчої
влади з питань гідрометеорології", "спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з
питань охорони здоров'я", "спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади з питань рибного
господарства", "спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною
праці" у відповідних відмінках, а слова "народних
депутатів" виключено згідно із Законом N 1990-III
( 1990-14 ) від 21.09.2000 )
Разместил: Всезнайка Дата: 10.07.2011    Комментарии    Прочитано: 1037   
5
ЗАКОН ПРО ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про екологічну експертизу

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 8, ст.54 )
( Вводиться в дію Постановою ВР N 46/95-ВР від 09.02.95,
ВВР, 1995, N 8, ст.55 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213 )


( У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України" та
"Міністерство охорони здоров'я України" в усіх відмінках
замінено відповідно словами "спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади з питань екології
та природних ресурсів" та "спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади з питань охорони
здоров'я" у відповідних відмінках, а слова "народних
депутатів" виключено згідно із Законом
N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )
Разместил: Всезнайка Дата: 10.07.2011    Комментарии    Прочитано: 1068   
0
ЗАКОН О ЗАПОВЕДНОМ ФОНДЕ

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про природно-заповідний фонд України


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 34, ст.502 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2457-XII ( 2457-12 ) від 16.06.92, ВВР, 1992, N 34, ст.503 )

( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст. 76
Законами
N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277
N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99, ВВР, 2000, N 4, ст. 26 )

( У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього
природного середовища України", "Республіка Крим",
"Академія наук України", "Республіканський бюджет
Республіки Крим" у всіх відмінках замінено відповідно
словами "центральний орган виконавчої влади в галузі
охорони навколишнього природного середовища", "Автономна
Республіка Крим", "Національна академія наук України",
"бюджет Автономної Республіки Крим" у відповідних
відмінках згідно із Законом N 1287-XIV ( 1287-14 )
від 14.12.99 )
Разместил: Всезнайка Дата: 10.07.2011    Комментарии    Прочитано: 1307   
5
ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про охорону навколишнього природного середовища


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 41, ст.546 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 1268-XII ( 1268-12 ) від 26.06.91, ВВР, 1991, N 41, ст.547 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277
N 81/96-ВР від 06.03.96, ВВР, 1996, N 15, ст.70
N 650/97-ВР від 19.11.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.41
N 186/98-ВР від 05.03.98, ВВР, 1998, N 34, ст.230
N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -
редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності
Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

N 934-XIV ( 934-14 ) від 14.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.338
N 1287-XIV ( 1287-14 ) від 14.12.99, ВВР, 2000, N 4, ст.26
N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99, ВВР, 2000, N 5, ст.34
N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213
N 1807-III ( 1807-14 ) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.318 )

( У назві і тексті Закону слова "Українська РСР",
"Кримська АРСР", "Міністерство охорони навколишнього
природного середовища Української РСР", "міста
республіканського підпорядкування" у всіх відмінках
замінено словами "Україна", "Автономна Республіка
Крим", "Міністерство охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України", "міста
загальнодержавного значення" у відповідних відмінках
згідно із Законом N 81/96-ВР від 06.03.96 )

( У тексті Закону слова "народних депутатів" виключені
на підставі Закону N 186/98-ВР від 05.03.98 )


( У тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України" та
"Міністерство охорони здоров'я України" в усіх
відмінках замінено відповідно словами "спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
екології та природних ресурсів" та "спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
охорони здоров'я" у відповідних відмінках згідно із
Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )
Нет содержания для этого блока!
Отдых в Крыму
    Отдых в Крыму

Рейтинг